?

learn_lv's Journal

Name:
Мācāmies kopā! Учимся вместе!
Membership:
Open
Posting Access:
All Members , Moderated
Description:
learning together
NB! english info is really short and at the end of info :)
Учимся вместе. Спрашиваем, думаем, делаем выводы. делимся опытом.
Mācāmies kopā. Jautājam, domājam, secinām. Pieredzes apmaiņa.

Sveikiņi visi, kas še ir iebriduši. Šī grupa ir domāta visiem, kas

* apgūst vai māca latviešu valodu,
* apgūst kādu priekšmetu latviešu valodā, vai cenšas to mācīt(-ies) bilingvāli,
* mācās un māca Latvijas Republikā vispārizglītojošajās skolās.


Šīs grupas radīšanas mērķi (svarīguma samazināšanās kārtībā) ir:
1) palīdzēt visiem, kas apgūst latviešu valodu vai vēlas uzlabot savas zināšanas gan gramatikas, gan arī semantikas un frazeoloģijas jomās;
2) radīt komfortablu komunikāciju vidi visiem, kam trūkst prakses latviešu valodas lietošanā;
3) palīdzēt visiem, kas apgūst kādu mācību priekšmetu latviešu valodā;
4) radīt komunikāciju vidi LR skolēniem un studentiem, neatkarīgi no mācību pamatvalodas.

Līdzdalības noteikumi.
0. visi grupas dalībnieki apzinās un pieņem to, ka šeit valda savstarpējas sapratnes un vispārējas mīlestības gaisotne. _visi_ konflikti tiek atstāti ārpus šīs grupas informācijas telpas. pretējā gadījumā konflikta dalībnieki riskē ar moderatoru iejaukšanos.
1. grupas darba valodas ir divas - latviešu un krievu.
1.1 katram grupas dalībniekam ir tiesības postēt tajā valodā, kas viņam ir tuvāka, kā arī saņemt atbildi uz savu postu tajā valodā, kurā ir uzdots jautājums.
1.2 katra grupas dalībnieka pienākums ir nodrošināt atbildi tajā valodā, kādā ir uzsākta diskusija.
1.3 jebkura diskusija var tikt risināta abās valodās vienlaicīgi, bet dalībnikiem ir nepieciešams rēķināties ar to, ka posta autors drīkst pieprasīt tulkojumu tām atbildēm, kas nav viņam saprotamas.
2. dalībnieki dalās ar informāciju un konsultē citus grupas dalībniekus savas kompetences robežās.
3. dalībnieki ir informēti par to, ka pārkāpjot grupas līdzdalības noteikumus un/vai neievērojot netiķeti, viņi riskē ar savu līdzdalību grupā.
4. dalībnieki apņemas nepublicēt personu aizskarošus un sensitīvus datus. datu sensitivitāti nosaka moderators pēc savas personīgās izpratnes.
5. dalībnieki apzinās, ka politiska, reliģioza, rasiska un seksiska satura diskusijas ir aizliegtas šajā grupā, tās var kļūt par cēloni diskusijas autora atslēgšanai no grupas, kā arī administratīvās vai krimināllietas ierosināšanai pret autoru.

_moderācija_.
1. patlaban grupā tiek veikta postmoderācija t.i. postus un komentārus moderatori apskata pēc to publikācijas. ja grupas blogs sāks pieķēzīties - tiks ieviesta premoderācija un obligāta dalībnieku reģistrācija.
2. jebkāda veida reklāma un politiskās diskusijas šajā grupā tiek uzskatītas par offtopiku un tiek sodītas moderatoru iespēju robežās.
3. moderatoru lēmumu var pārsūdzēt grupas pārvaldītājam. (bet vai vajag?)
4. grupas pārvaldītāja lēmums ir galīgs un NAV apstrīdams.
5. ja kādam liekas, ka iepriekšējais punkts ir apstrīdams, tad šim subjektam ir nepieciešams vērsties seksuālo minoritāšu līgā ar lūgumu aizstāvēt viņa (subjekta) intereses. subjektam var tikt piemērota ekskomunikācija, defenistrācija un rektālā tonzilektomija, kā atsevišķi, tā arī visas kopā.


привет всем, кто забрёл в это сообщество. это сообщество для всех, кто :

* учит или изучает латышский язык,
* изучает или преподаёт какой-либо предмет на латышском, либо билингвально,
* учится или преподаёт в общеобразовательных школах Латвийской Республики.


Целями создания этого сообщества являются (в порядке уменьшения важности):
1) оказание помощи всем изучающим латышский язык или желающим улучьшить свои знания, как в смысле грамматики, так и в смысле семантики и фразеологии;
2) создание комфортабельной среды общения для тех кому не хватает практики использования латышского языка;
3) помощь всем, кто изучает какой либо учебный предмет на латышском, либо билингвально;
4) создание среды общения для школьников и студентов ЛР, вне зависимости от основного языка обучения.

Правила участия в сообществе.
0. все участники сообщества осознают и принимают то, что в сообществе царит дух всеобщего взаимопоинмания и любви. _все_ конфликты остаются вне пределов информационного пространства этого сообщества. в противном случае участники конфликта рискуют вмешательством модераторов.
1. рабочими языками сообщуства являются одновременно как латышский так и русский.
1.1 каждый участник имеет право постить (засылать первое сообщение) на том языке, какой для него является более преемлемым, а также имеет право получать ответы на свой пост на этом языке.
1.2 обязанностью участников сообщества является обеспечение ответов на первоначальный пост на том языке, на котором написан этот пост.
1.3 любую дискуссионную нить (трэд) можно вести на обоих языках одновременно, но участники должны считаться с тем, что автор нити имеет право требовать перевода тех ответов, которые ему не понятны.
2. участники производят обмен информацией и консультируют других в меру своей компетентности.
3. участинки информированы о том, что нарушение этих правил и\или нетикета (сетевого этикета) чреваты лишением статуса участника сообщества.
4. участники обязуются НЕ публиковать конфиденциальную информацию, а также информацию порочащую личность. степень конфиденциальности или порочности информации оценивает модератор в соответсвии со своими представлениями об этих понятиях.
5. участники сознают, что дискуссии политического, религиозного, расистского или сексистского толка запрещены в этом сообществе, и могут привести к отключению участника от сообщества и возбуждению против него административного или уголовного дела.

_МОДЕРАЦИЯ_.
1. в данный момент в сообществе проводится постмодерация, т.е. посты и коментарии (ответы) просматриваются после их публикации. если блог сообщества начнёт заполняться мусором, будет введена премодерация и обязательная регистрация участников.
2. любая реклама в сообществе будет считаться оффтопиком и будет наказываться в меру возможностей модераторов.
3. решение модератора можно обжаловать у админа (хозяина) сообщества.
4. решение админа сообщества окончательно и обжаловаиню НЕ подлежит.
5. если кому-либо кажется, что предыдущий пункт спорен, то этому лицу наcтоятельно рекомендуется обратиться в лигу сексуальных меньшинств с просьбой о защите интересов. также этот кто-то может быть подвергнут экскоммуникации, дефенистрации и ректальной тонзилэктономии, как раздельно, так и совместно.

===============================

to make long things short -
this community is mainly for help those, who learn, study or teach Latvian. it is intentionally meant as a forum for all who want or need to strengthen their communication skills in latvian, and also for those who are involved in learning and/or teaching activities in Latvia. due to local specific the main working languages of this community are Latvian and Russian, however moderate usage of English will be tolerated.

please, if you care answering - remember, that main posting person (one, who did the post) might ask for translation of your comment, and/or whole thread.

rules in short -
* obey nettiquette, or else. this includes any holywaring, including, but not limited to racial, sexist, national and religious topics. THIS is the only warning.
* decisions of this communities owner are final. no, they are, and i really mean it.

Statistics