?

Log in

No account? Create an account

Next Entry

[sticky post] AUP.

Привет всем! Русский перевод всего написанного чуть ниже, окей? (ищите в районе второго лж-ката.)
Hi all! For english version of this Policy please look at the end or near 3rd LJ-cut tag.

Sveikiņi visi, kas še ir iebriduši. Šī grupa ir domāta visiem, kas

* apgūst vai māca latviešu valodu,
* apgūst kādu priekšmetu latviešu valodā, vai cenšas to mācīt(-ies) bilingvāli,
* mācās un māca Latvijas Republikā vispārizglītojošajās skolās.


Šīs grupas radīšanas mērķi (svarīguma samazināšanās kārtībā) ir:
1) palīdzēt visiem, kas apgūst latviešu valodu vai vēlas uzlabot savas zināšanas gan gramatikas, gan arī semantikas un frazeoloģijas jomās;
2) radīt komfortablu komunikāciju vidi visiem, kam trūkst prakses latviešu valodas lietošanā;
3) palīdzēt visiem, kas apgūst kādu mācību priekšmetu latviešu valodā;
4) radīt komunikāciju vidi LR skolēniem un studentiem, neatkarīgi no mācību pamatvalodas.

Līdzdalības noteikumi.
0. visi grupas dalībnieki apzinās un pieņem to, ka šeit valda savstarpējas sapratnes un vispārējas mīlestības gaisotne. _visi_ konflikti tiek atstāti ārpus šīs grupas informācijas telpas. pretējā gadījumā konflikta dalībnieki riskē ar moderatoru iejaukšanos.
1. grupas darba valodas ir divas - latviešu un krievu.
1.1 katram grupas dalībniekam ir tiesības postēt tajā valodā, kas viņam ir tuvāka, kā arī saņemt atbildi uz savu postu tajā valodā, kurā ir uzdots jautājums.
1.2 katra grupas dalībnieka pienākums ir nodrošināt atbildi tajā valodā, kādā ir uzsākta diskusija.
1.3 jebkura diskusija var tikt risināta abās valodās vienlaicīgi, bet dalībnikiem ir nepieciešams rēķināties ar to, ka posta autors drīkst pieprasīt tulkojumu tām atbildēm, kas nav viņam saprotamas.
2. dalībnieki dalās ar informāciju un konsultē citus grupas dalībniekus savas kompetences robežās.
3. dalībnieki ir informēti par to, ka pārkāpjot grupas līdzdalības noteikumus un/vai neievērojot netiķeti, viņi riskē ar savu līdzdalību grupā.
4. dalībnieki apņemas nepublicēt personu aizskarošus un sensitīvus datus. datu sensitivitāti nosaka moderators pēc savas personīgās izpratnes.
5. dalībnieki apzinās, ka politiska, reliģioza, rasiska un seksiska satura diskusijas ir aizliegtas šajā grupā, tās var kļūt par cēloni diskusijas autora atslēgšanai no grupas, kā arī administratīvās vai krimināllietas ierosināšanai pret autoru.

_moderācija_.
1. patlaban grupā tiek veikta postmoderācija t.i. postus un komentārus moderatori apskata pēc to publikācijas. ja grupas blogs sāks pieķēzīties - tiks ieviesta premoderācija un obligāta dalībnieku reģistrācija.
2. jebkāda veida reklāma un politiskās diskusijas šajā grupā tiek uzskatītas par offtopiku un tiek sodītas moderatoru iespēju robežās.
3. moderatoru lēmumu var pārsūdzēt grupas pārvaldītājam. (bet vai vajag?)
4. grupas pārvaldītāja lēmums ir galīgs un NAV apstrīdams.
5. ja kādam liekas, ka iepriekšējais punkts ir apstrīdams, tad šim subjektam ir nepieciešams vērsties seksuālo minoritāšu līgā ar lūgumu aizstāvēt viņa (subjekta) intereses. subjektam var tikt piemērota ekskomunikācija, defenistrācija un rektālā tonzilektomija, kā atsevišķi, tā arī visas kopā.


привет всем, кто забрёл в это сообщество. это сообщество для всех, кто :

* учит или изучает латышский язык;
* изучает или преподаёт какой-либо предмет на латышском, либо билингвально;
* учится или преподаёт в общеобразовательных школах Латвийской Республики.


Целями создания этого сообщества являются (в порядке уменьшения важности):
1) оказание помощи всем изучающим латышский язык или желающим улучьшить свои знания, как в смысле грамматики, так и в смысле семантики и фразеологии;
2) создание комфортабельной среды общения для тех кому не хватает практики использования латышского языка;
3) помошь всем, кто изучает какой либо учебный предмет на латышском, либо билингвально;
4) создание среды общения для шкоьлников и студентов ЛР, вне зависимости основного языка обучения.

Правила участия в сообществе.
0. все участники сообщества осознают и принимают то, что в сообществе царит дух всеобщего взаимопоинмания и любви. _все_ конфликты остаются вне пределов информационного пространства этого сообщества. в противном случае участники конфликта рискуют вмешательством модераторов.
1. рабочими языками сообщуства являются одновременно как латышский так и русский.
1.1 каждый участник имеет право постить (засылать первое сообщение) на том языке, какой для него является более преемлемым, а также имеет право получать ответы на свой пост на этом языке.
1.2 обязанностью участников сообщества является обеспечение ответов на первоначальный пост на том языке, на котором написан этот пост.
1.3 любую дискуссионную нить (трэд) можно вести на обоих языках одновременно, но участники должны считаться с тем, что автор нити имеет право требовать перевод тех ответов, которые ему не понятны.
2. участники производят обмен информацией и консульитруют других в меру своей компетентности.
3. участинки информированы о отм, что нарушение этих правил и\или неттикета чреваты лишением статуса участника сообщества.
4. участники обязуются НЕ публиковать конфиденциальную информаци, а также информацию порочащую личность. степень конфиденциальности или порочности информации оценивает модератор в соответсвии со своимипредставлениями об этих понятиях.
5. участники сознают, что дискуссии политического, религиозного, расистского или сексистского толка запрешены в этом сообществе, и могут привести к отклчению участника от сообщества и возбуждению против него административного или уголовного дела. вас предупреждали.

_МОДЕРАЦИЯ_.
1. в данный момент в сообществе проводится постмодерация, т.е. посты и коментарии (ответы) просматриваются после их публикации. если блог сообщества начнёт заполняться мусором, будет введена премодеарция и обязательная регистрация участников.
2. любая реклама в сообществе будет считаться оффтопиком и будет наказываться в меру возможностей модераторов.
3. решение модератора можно обжаловать у админа сообщества. надо ли ?
4. решение админа сообщества окончательно и обжаловаиню НЕ подлежит.
5. если кому-либо кажется, что предыдущий пункт спорен, то этому ктото натоятельно рекомендуется обратиться в лигу сексуальных меньшинств с просьбой о защите интересов. также этот ктото может быть подвергнут экскоммуникации, дефенистрации и ректальной тонзилэктономии, как раздельно, так и совместно.


Hi, everybody!
This community is intended for those, who

* learn, study or teach Latvian,
* learn anything in Latvian or try to learn bilingually (primarily russian+latvian),
* study or teach in Latvian Republic (common schools).


This group has been created with following goals in mind:
1) to help everybody, who learns Latvian or who wants to improve his/her knowledge of it, be it grammar, semantics or phraseology;
2) to create a comfortable communication space for everyone, who lacks practice;
3) to help everyone, who learns any subject in Latvian;
4) to create a communication media for pupils and students in Latvia, regardless of their primary working language.

Participation rules.
0. Every member understands and takes as granted that all others understand and like each other. _all_ conflicts are to be left outside of information space of this group. in any other case conflicting parties risk to see and feel moderatorial intervention.
1. there are two main working languages in this group - Russian and Latvian. English will be tolerated.
1.1 every member has right to post in language of his/her choice and to receive answer in the same language.
1.2 every member has an obligation to answer in the language, the discussion has started in.
1.3 any discussion might go on in both working languages, however posters understand, that original author has right to request a translation for unclear parts.
2. members share information and consult other members as far as their competition reaches.
3. members are aware, that breaking group participation rules and/or nettiquette they risk their participation.
4. members do not publish personlly harassing or sensitive data. harassivity and sensitivity of data is judged by moderator and moderator alone, based on his personal interpretation of said data.
5. members are aware that any political, religious, rasist or sexist discussions are strictly forbidden, and might be a reason for excommunication and legal prosecution.

_moderation_.
1. for now we use postmoderation, which means, that moderator may intervene after any material is published. if blog gets spammed, flamed or otherwise dirty - we might switch to PREmoderation and mandatory registration of members.
2. any advertising and political discussions are off topic and hence are banned. moderators will prosecute.
3. moderatorial decisions might be overruled by group owner.
4. decisions of group owner are final and that it not to be discussed.
5. if one feels that mod.rule #4 is to be discussed, one might send petition to league of sexual minorities, Nation League and/or Human Rights court in Hague. said person might get excomunicated, defenistrated and rectally tonsiliectomated in any order. one has been warned.

Comments

( 1 comment — Leave a comment )
uinni
Nov. 2nd, 2008 11:09 am (UTC)
Labdien!
Рада, что нашла это сообщество, т.к. недавно начала учить латышский язык. В интернете довольно мало сообществ, где можно как-то поучить или поупражняться в латышском=( Хотя, может быть я плохо искала. В общем, записываюсь к вам=)
( 1 comment — Leave a comment )